Vilkår og betingelser for brug af www.secret-samples.com

Secret-samples.com er en online butik for unikke beklædningsdele under varemærket SECRETSAMPLES.
Webshop og hjemmeside ejes, administreres og vedligeholdes af:

SECRETSAMPLES IVS
CVR nr. 36733683
Klosterport 4C
8000 Århus C

SECRETSAMPLES kan til enhver tid kontaktes på e-mail og bestræber sig på at besvare alle henvendelser indenfor 24 timer.

Ved henvendelse vedrørende salg og service kan du kontakte [email protected]

Øvrig kontakt og henvendelse kan ske på [email protected]

Salgsvilkår

Nedenstående vilkår og betingelser gælder for alle leverancer fra SECRETSAMPLES til dig som kunde, der bestiller varer på SECRETSAMPLES online shop.

Når et køb er gennemført på secret-samples.com, sendes en automatisk ordrebekræftelse, som viser at vi har modtaget din ordre.

En endelig og bindende aftale mellem dig og SECRETSAMPLES foreligger således først, når du har modtaget ordrebekræftelsen på ordren fra SECRETSAMPLES.

Hvis du har ændringer til din ordre, bedes du kontakte os på [email protected] hurtigst muligt.

Priser og betaling

SECRETSAMPLES tager forbehold for eventuelle valuta justeringer, taste- og opdateringsfejl, ikke fremkomne varer samt udsolgte varer. Kampagnepriser er kun gældende så længe lager haves og inden for den oplyste kampagne tid. SECRETSAMPLES forbeholder sig retten til at ændre i priser, kampagner og tilbud uden varsel.

SECRETSAMPLES forbeholder sig ligeledes retten til at opstarte, afslutte eller ændre en eventuel kampagne i forhold til priser, perioder og produkter.

På secret-samples.com kan du betale med betalingskort, kreditkort, debetkort eller via PayPal konto.

Du kan betale med betaling med Visa, Visa electron/pay, Visa Dankort, Mastercard

Det er muligt at betale med Discover eller American Express ved brug af PayPal konto.

Du kan læse mere om PayPal samt deres betingelser på https://www.paypal.com/dk/home.

Betalingen vil først blive trukket fra din konto, når varen afsendes fra hovedkontoret i Danmark.

Der forekommer ingen kortgebyrer på danske betalingskort (udstedt af en dansk bank). Der kan dog forekomme kortgebyrer på kort udstedt i udlandet.

SECRETSAMPLES benytter Quickpay.net som betalingsgateway og Clearhaus A/S som betalingsindløser, som krypterer dine kortoplysninger via SSL (Secure Socket Layer) protokol på secret-samples.com. Det vil sige, at ingen uvedkommende kan benytte sig af dine kortoplysninger under transaktionen med Quickpay.net og Clearhaus A/S.

Medarbejdere hos secret-samples.com laver løbende stikprøvekontrol for at gardere sig mod kreditkortsvindel.

Alle priser på secret-samples.com er inkl. 25% dansk moms.

Levering i Danmark

SECRETSAMPLES accepterer og afsender under normale omstændigheder ordrer inden for 24 timer efter din vare er ankommet til inspektion på kontoret i Danmark fra Kenya.

Ved køb fra siden vil din pakke blive sendt fra Aarhus 1 – 3 hverdage efter ordren er lagt.

SECRETSAMPLES anvender DAO Distribution A/S, Post Nord eller GLS til levering i Danmark, hvor der er mulighed for at vælge forsendelse til lokal pakkeshop, omdeling eller pick-up på Galleri GRISK i Aarhus C.

Rettidig levering forudsætter dog at kurier overholder deres levering. Såfremt der opstår forsinkelser hos kuriren. SECRETSAMPLES kan ikke drages til ansvar for forsinkelser hos kuriren.

DAO Distribution A/S
Med DAO Distribution A/S leveres pakken til en butik eller automat nærmest dig, hvorefter du får besked, når pakken er scannet ind i automaten eller butikken. Ved afhentning skal du fremvises mobil nr. og/eller e-mail samt legitimation, for at du som modtager kan identificeres. Du har 10 kalenderdage til at hente din pakke efter ankomst til dit lokale afhentningssted.

Udenlandsk Forsendelse

SECRETSAMPLES foretager salg i hele verden. Fragt til andre lande end Danmark kan tillægges yderligere fragtomkostninger og mulige gebyrer såsom told. Ved Udenlandske forsendelser anvendes Post Nord, GLS og DHL med levering til din angivne leveringsadresse.

Når du bestiller fra siden “THE SHOP” vil din pakke blive sendt 1 – 3 hverdage efter ordren er lagt og leveringstiden vil derefter afhænge af dit land.

Fortrolighedspolitik og Databeskyttelse

Sikkerhed

Alle personlige oplysninger, der registreres på secret-samples.com, vil være beskyttet. Alle informationer opbevares på betryggende vis og er kun tilgængelige for betroede medarbejdere hos secret-samples.com.

Ingen personlige oplysninger der registreres på secret-samples.com, bliver på noget tidspunkt overdraget, solgt eller gjort tilgængelige for tredjemand.

Personlige oplysninger

For at handle på secret-samples.com kræver vi som minimum følgende oplysninger fra dig:

Fulde navn

Adresse

Postnummer

By

Telefonnummer

E-mail-adresse

secret-samples.com registrerer udelukkende ovennævnte oplysninger med henblik på at kunne levere dine bestilte varer, samt give dig den bedst mulige købsoplevelse.

SECRETSAMPLES er forpligtet til at beskytte dine private oplysninger og informationer som bruger af secret-samples.com

Al information behandles i nøje overensstemmelse med gældende lovgivning omkring databeskyttelsesbestemmelser.

Vores webshop bruger “cookies” til at optimere vores hjemmeside for dig, når du handler hos secret-samples.com. En cookie gemmer kun filer på din egen computer, der f. eks. husker dit køb til næste gang, du handler hos os. Alle cookies er mulige at fjerne, de skal blot slettes i dine browserindstillinger.

Vilkår og betingelser for brug af hjemmesiden

Hjemmesiden ejes og drives af SECRETSAMPLES. Alle navne, mærker, varemærker og logoer på hjemmesiden ejes af SECRETSAMPLES i Danmark. Alle navne, mærker, varemærker og logoer er ophavsretsbeskyttede og/eller registrerede varemærker og må kun benyttes med tilladelse fra SECRETSAMPLES eller de respektive ejere af disse rettigheder.

Indholdet på hjemmesiden såsom tekst, grafik, ikoner, billeder, videoer, lydfiler og software ejes af SECRETSAMPLES. Download af indhold fra hjemmesiden er kun tilladt til personligt og ikke-kommercielt brug og under forudsætning af overholdelse af ophavsretten.

Det er ikke tilladt at kopiere, distribuere eller gengive indhold fra hjemmesiden til offentligt eller kommercielt brug eller på anden måde bruge det ophavsretsbeskyttede indhold uden tilladelse fra SECRETSAMPLES.

Vi kan altid kontaktes vedrørende ukorrekte oplysninger på hjemmesiden. SECRETSAMPLES forbeholder sig ret til at ændre indholdet på hjemmesiden til enhver tid uden forudgående varsel.

Reklamationsret

I tilfælde af at produktet har fejl eller mangler, skal SECRETSAMPLES informeres inden for 1-2 hverdage efter fejlen er fundet.

Returneringen til nedenstående adresse skal ske senest 14 dage efter at secret-samples.com er blevet informeret om, at varen indeholder fejl eller mangler. Fristen er overholdt, hvis det kan dokumenteres, at varerne er afsendt til SECRETSAMPLES’ kontor inden udløbet af de 14 dage.

Fragt i henhold til benyttelse af reklamationsretten skal ske via DAO Distribution A/S. Ved informering om reklamering, vil du modtage et pakkelabel fra SECRETSAMPLES, som vil dække alle fragtomkostninger forbundet med returneringen.

Ved returnering af varen uden for Danmark, kontakt os venligst på [email protected]

Reklamationsfristen udløber efter 2 år.

Alle vare skal sendes i samme stand som ved modtagelse af varen.

Fortrydelsesret

I tilfælde af at købet er fortrudt, skal SECRETSAMPLES informeres inden for 14 dage af varens modtagelse.

Returneringen til nedenstående adresse skal ske senest 14 dage efter at secret-samples.com er blevet informeret om, at købet er fortrudt. Fristen er overholdt, hvis det kan dokumenteres, at varerne er afsendt til SECRETSAMPLES’ kontor inden udløbet af de 14 dage.

Alle fragtomkostninger ved fortrydelse af købet dækkes af køber selv.

Alle vare skal sendes i samme stand som ved modtagelse af varen.

Hvis du vil fortryde dit køb inden modtagelsen af produktet, skal du informere SECRETSAMPLES hurtigst muligt.

Der kan gå op til 30 dage før at pengene bliver refunderet.

Du vil blive kontaktet af SECRETSAMPLES når sagen er behandlet.

Returvare skal sendes til:

Galleri Grisk

Att: SECRETSAMPLES

Klosterport 4C

8000 Aarhus

Denmark

Ref. nr.: (Ordre nr.)

Ansvar

SECRETSAMPLES er ikke ansvarlig for forsinkelser eller manglende aftale opfyldelse på grund af force majeure. Så længe en force majeure situation foreligger, er SECRETSAMPLES fritaget for opfyldelse af sine forpligtelser.

SECRETSAMPLES påtager sig produktansvar overfor forbrugeren i henhold til gældende lovgivning.

Terms and conditions of use of www.secret-samples.com

Secret-samples.com is an online store for unique garments under the brand of SECRETSAMPLES.
Webshop and website is owned, managed and maintained by:

SECRETSAMPLES IVS
CVR no. 36733683
Klosterport 4C
DK-8000 Aarhus C

SECRETSAMPLES can always be contacted by e-mail and we strive to answer all inquiries within 24 hours.

Contact about sales and service [email protected]

Additional contact and B2B can be made on [email protected]

Terms of sale

The following terms and conditions apply to all deliveries from SECRETSAMPLES to you as a customer, who orders items on SECRETSAMPLES online shop.

When a purchase is made on secret-samples.com, there will be sent an automatic order confirmation, which shows that we have received your order.

A final and binding agreement between you and SECRETSAMPLES is only valid after you have received a confirmation of the order from SECRETSAMPLES.

If you have any changes to your order, please contact us at [email protected]secret-samples.com as soon as possible.

Prices and payment

SECRETSAMPLES is responsible for any currency adjustments, key and update errors, not received products and product availability. Campaign prices are only valid while stocks last and in the enlightened campaign time. SECRETSAMPLES reserves the right to change the prices, promotions and offers without notice.

SECRETSAMPLES also reserves the right to start, end or change any campaign in relation to prices, periods and products.

On secret-samples.com you can pay by debit card, credit card, debit card or via your PayPal account.

You can pay with pay with Visa, Visa Electron / pay, Visa credit card and Mastercard

It is possible to pay with Discover or American Express using your PayPal account.

You can read more about PayPal as well as their conditions at https://www.paypal.com.

The payment will be debited from your account once the parcel is shipped from the office in Denmark.

There will be no card fees on Danish credit and debit cards (cards issued by a Danish bank). There may be card fees on cards issued abroad.

SECRETSAMPLES uses Quickpay.net as payment gateway and Clearhaus A/S as payment acquirer, which encrypts your card details via SSL (Secure Socket Layer) protocol on secret-samples.com. This means that there will be no unauthorized use of your card during the transaction with Quickpay.net and Clearhaus A/S.

Employees at secret-samples.com performs regular checks to protect against credit card fraud.

All prices on secret-samples.com is incl. 25% VAT.

Delivery in Denmark

SECRETSAMPLES accepts and sends orders within 24 hours, under normal circumstances after your purchase has arrived for inspection at the office in Denmark from Kenya.

When ordering from the website the parcel will be sent 1 – 3 businessdays after the order have been placed.

SECRETSAMPLES uses DAO Distribution A/S, Post Nord and GLS for delivery in Denmark, where it is possible to select shipping to local parcel pick-up shop, distribution to your home address or pick-up at Galleri GRISK in Aarhus C.

Timely delivery requires however that delivery services comply with their delivery. 

DAO Distribution A/S
With DAO Distribution A/S the parcel will be delivered to a selected shop or post-office box closest to you, after which you will be notified when the package is scanned into the machine or store. Upon collection, you must present mobile number and/or e-mail and legitimation so the recipient can be identified. You have 10 calendar days to retrieve your parcel after the parcels arrival at your local pick-up location.

Worldwide Shipping

SECRETSAMPLES offers sales and shipments worldwide. Shipping to countries other than Denmark can be ascribed additional freight costs and possible fees such as customs.
For worldwide shipping, Post Nord and GLS and UPS is used for delivery to your specified delivery address.

When ordering from the website the parcel will be sent 1 – 3 businessdays after the order have been placed and then the delivery time will depend on your country.

Private Policy and Data Protection

Security

All personal information registered on secret-samples.com will be protected. All information is stored safely and is accessible only to trusted employees of secret-samples.com.

No personal information registered on secret-samples.com, is ever transferred, sold or made available to third parties.

Personal Information

To act on secret-samples.com we require as a minimum the following information from you:

Full name

Address

Postal code

City

Phone number

Email address

secret-samples.com registers only the above information in order for delivering your parcel, as well as give you the best possible shopping experience.

SECRETSAMPLES is committed to protecting your privacy and your information as a user of secret-samples.com

All information is treated in strict accordance with the laws about data protection provisions.

Our shop uses “cookies” to optimize our website for you when you shop at secret-samples.com. A cookie stores only the files on your own computer i.e remembering your purchase for the next time you shop at SECRETSAMPLES.
All cookies are possible to remove, they just need to be deleted in your browser settings.

Terms and Conditions of Use

The Site is owned and operated by SECRETSAMPLES. All brand names, trademarks and logos on the website is owned by SECRETSAMPLES in Denmark. All brand names, trademarks and logos are copyrighted and/or registered trademarks and may only be used with permission from SECRETSAMPLES or the respective owners of those rights.

The content on the website such as text, graphics, icons, images, videos, audio files and software are owned by SECRETSAMPLES. Downloading content from the website is only allowed for personal and non-commercial use and with due observance of copyright.

It is not permitted to copy, distribute or reproduce content from the website for public or commercial use or otherwise use of the copyrighted content without permission from SECRETSAMPLES.

We can always be contacted regarding incorrect information on the website. SECRETSAMPLES reserves the right to change the content on the site at any time without prior notice.

Warranty

In the event that the product has flaws, SECRETSAMPLES has to be informed within 1-2 business days after the flaw is found.

The return to the address below must be made within 14 days after secret-samples.com has been informed that the product contains flaws. The deadline is met if it can be proven that the product was shipped to SECRETSAMPLES‘ office before the expiry of the 14 days.

Shipping by use of the warranty must be made through DAO Distribution A/S if you are sending from an address in Denmark.

After notifying SECRETSAMPLES, you will receive a package label which will cover all freight costs associated with the return.

For warranty returns outside Denmark, please contact us on [email protected]

The warranty period expires after 2 years.

All products must be returned in the same condition as on receipt of the products.

Cancellation and Returns

In the event of return of a purchased product, SECRETSAMPLES must be informed within 14 days of receipt of the product.

The return to the address below must be made within 14 days after secret-samples.com has been informed that the purchase . The deadline is met if it can be proven that the goods were shipped to SECRETSAMPLES‘ office before the expiry of the 14 days.

All freight costs by cancellation of the purchase is covered by the buyer.

All products are to be returned in the same condition as on receipt of the products.

If you want to cancel your purchase before receipt of the product, you must inform SECRETSAMPLES as soon as possible.

It can take up to 30 days before the the purchase amount is refunded to your account.

You will be contacted by SECRETSAMPLES when the case has been processed.

Returns must be sent to:

Galleri Grisk

Att: SECRETSAMPLES

Klosterport 4C

8000 Aarhus

Denmark

Ref. No .: (Order no.)

Responsibility

SECRETSAMPLES is not responsible for any delays or failure to agree fulfillment due to force majeure. As long as a force majeure situation exists, SECRETSAMPLES is exempt from fulfilling its obligations.

SECRETSAMPLES accepts product liability to the consumer under applicable law.

Get in touch!

Send us a message and we'll get right back to you! Black SECRETSAMPLES logo.

Sending

©2015-2019 SECRETSAMPLES

Log in with your credentials

Forgot your details?